Regulamin Konkursu „Wyzwanie Mission Beach Body 2”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

1. Konkurs pn.: „Wyzwanie Mission Beach Body 2” (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez Spółkę „BEBIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwaną dalej: „BEBIO” lub „Organizatorem”).

 

2. Niniejszy Regulamin Konkursu pn.: „Wyzwanie Mission Beach Body 2” (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje warunki i zasady Konkursu.

 

3. Celem Konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, ćwiczeń fitness oraz sportu amatorskiego, a także integracja osób prowadzących aktywny, sportowy i zdrowy styl życia. 

 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani też nie jest zakładem wzajemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).

 

5. W wyniku Konkursu zostaną przyznane nagrody od 1. do 10. miejsca:

 

  1. 1) Nagroda główna: wyjazd i udział w Tygodniu Metamorfozy na Malediwach do hotelu Kandima Maldives (adres hotelu: Dhaalu Atoll Kandima Island, 20066 Kudahuvadhoo, Malediwy) w okresie od 11.11.2019 roku do 17.11.2019 roku + kostium kąpielowy Mission Swim + przekąski Be Raw + zestaw kosmetyków beBIO Ewa Chodakowska;
  2. 2) Za zajęcie 2. i 3. miejsca: udział w Tygodniu Metamorfozy z Ewą Chodakowską w Polsce, organizowanym w terminie do 30.06.2020 roku (miejsce do wyboru przez Laureata) + kostium kąpielowy Mission Swim + przekąski Be Raw + zestaw kosmetyków beBIO Ewa Chodakowska;
  3. 3) Za zajęcie 4. i 5. Miejsca: kostium kąpielowy Mission Swim + przekąski Be Raw + zestaw kosmetyków beBIO Ewa Chodakowska;
  4. 4) Za zajęcie miejsc od 6. do 10.: przekąski Be Raw + zestaw kosmetyków beBIO Ewa Chodakowska.   

 

6. Fundatorami i przekazującymi nagrody pozostają: 

 

1) BEBIO pozostaje fundatorem i przekazującym nagrody w postaci: 

  • a) biletów lotniczych dla jednej osoby (Laureata Konkursu) w klasie ekonomicznej na trasie: z Warszawy do Male i z Male do Warszawy dla zapewnienia uczestnictwa Laureata Konkursu w wydarzeniu sportowym pn.: „Tydzień Metamorfozy na Malediwach” w terminie 11-17.11.2019 r.;
  • b) udziału w wydarzeniu sportowym pn. Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską w Polsce (miejsce do wyboru przez Laureata) w okresie do 30.06.2020 roku;

 

2) Spółka (zwana dalej: „Hotelem”) KANDIMA MALDIVES Dhaalu Atoll Kandima Holdings Pvt. Ltd. [(C-0512/2014) H. Thuniya Building Boduthakurufaanu Maggu Male, Republic of Maldives] pozostaje fundatorem i przekazującym nagrody w postaci: pokrycia kosztów wyżywienia i pobytu Laureata Konkursu w hotelu pod adresem: adres hotelu: Dhaalu Atoll Kandima Island, 20066 Kudahuvadhoo, Malediwy, w okresie od 11.11.2019 roku do 17.11.2019 roku;

 

3) Spółka   Purella Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (adres: ul. Wiertnicza 32, 02-952 Warszawa) pozostaje fundatorem i przekazującym nagrody: przekąski Be Raw;

 

4) Spółka Be Bio Active Cosmetiqs Mind Network Inspire Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa) pozostaje fundatorem i przekazującym nagrody: zestawy kosmetyków beBIO Ewa Chodakowska;

 

5) Spółka Mission Swim, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego, nr 1-3, 00-078 Warszawa) pozostaje fundatorem i przekazującym nagrody: kostiumy kąpielowe Mission Swim.

 

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować.

 

 

§ 2. Czas i miejsce trwania Konkursu.

 

1. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany na FanPage’u Ewy Chodakowskiej na portalu społecznościowym FACEBOOK pod adresem: https://www.facebook.com/chodakowskaewa/ oraz na jej Instagramie, a także na stronie internetowej: bebio.pl, której administratorem jest BEBIO.   

 

2. Konkurs trwa w okresie od 7 lipca 2019 roku od godziny 00:00 do dnia 31 sierpnia 2019 roku do godziny 23:00 i kończy się wyłonieniem spośród Uczestników Laureatów tego Konkursu, co będzie miało miejsce w okresie kolejnych 30 (trzydziestu) dni.

 

3. Dodatkowe informacje oraz zasady i warunki Konkursu oraz nagród mogą być opisane w załącznikach do Regulaminu.  

 

 

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

 

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

 

1) udostępnić post Ewy Chodakowskiej z ogłoszeniem Konkursu lub zamieścić zdjęcie posta na swoim profilu;

 

2) Dodatkowo należy napisać w treści swojego posta: „PODEJMUJE WYZWANIE z Ewą Chodakowską I WALCZĘ O ....” W miejsca wykropkowane należy wpisać nagrodę o którą   Uczestnik chce grać;

 

3) należy także otagować Ewę Chodakowską i oznaczyć w poście osoby, które Uczestnik Konkursu chce zainspirować do zmiany stylu życia;

 

4) następnie należy na swoim profilu na portalu społecznościowym na Facebook’u lub Instagramie zamieścić zdjęcie sylwetki „przed”  (w stroju sportowym, szortach, legginsach,   w bikini lub w innym stroju), na zdjęciu tym Uczestnik musi trzymać   w ręce kartkę z napisem „MISSION BEACH BODY Z CHODAKOWSKA”, a w treści posta musi znaleźć się informacja   z jakich produktów korzysta podczas wyzwania: BE DIET, BE ACTIVE TV, BE DIET CATERING;

 

5) każdego dnia Konkursu Uczestnik musi zamieścić post, w którym zaznaczy:

  • a) który program treningowy wykonał;
  • b) czy trzymał się zdrowego jadłospisu (z oznaczeniem czy korzysta z Be Diet czy Be Diet Catering). Jeśli Uczestnik nie trzymał się zdrowego jadłospisu to powinien o tym poinformować i napisać, że „następnego dnia wraca do gry”;

 

6) Wymagane hashtagi w postach to: @chodakowskaewa #ewachodakowska

 

4. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia (posty) do Konkursu zawierające treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne lub religijne, niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, zawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmy.

 

5. Na zasadach i warunkach opisanych w § 4 ust. 2 (poniżej) każdy Laureat tego Konkursu jest zobowiązany do wskazania BEBIO swojego adresu e-mail oraz podania innych danych osobowych wskazanych przez BEBIO, a które to dane będą konieczne dla przekazania lub zrealizowania danej nagrody oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych. W przypadku, gdyby Laureat Konkursu nie wskazał tych danych w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia Laureata Organizator ma prawo przeprowadzić wybór innego Laureata spośród Uczestników. Dane niezbędne do wypełnienia to m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, PESEL, seria i nr paszportu, adres zameldowania (lub do doręczeń) – w zależności od tego, które nagrody wygrał dany Laureat Konkursu. 

 

6. Adres e-mail lub numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do komunikacji związanej z Konkursem. Kontakt z  Uczestnikiem odbywać się będzie za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonicznie. 

 

7. Organizator ma prawo do weryfikacji praw autorskich do postów zgłaszanych do Konkursu, w tym fotografii oraz treści (tekstu) postów zgłaszanych do Konkursu.

 

8. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może  ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator lub Ewa Chodakowska.

 

9. Wszelkie skargi, uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje, a także zgłoszenia naruszenia prawa, w tym praw autorskich, lub inne naruszenia należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail: missionbeachbody@bebio.pl.

 

10. Uczestnik może także zachęcać inne osoby do głosowania na jego posty zgłaszane do Konkursu, np. poprzez udostępnienie tego posta stanowiącego zgłoszenie do Konkursu lub tzw. „polubienia”, tak aby zdobyła jaka największą ilość głosów.

 

11. Jednoosobową Komisja Konkursowa stanowi Ewa Chodakowska. Ewa Chodakowska dokona wyboru Laureatów Konkursu na podstawie następujących kryteriów: /a./ zgodność z warunkami Konkursu, /b./ nawiązanie do tematyki, /c./ oryginalność, /d./ kreatywność, /e./ spostrzegawczość autora, /f./ ogólne walory estetyczne. 

 

12. Skład Komisji Konkursowej może być zmieniony na mocy wspólnej decyzji BEBIO, Hotelu oraz Ewy Chodkowskiej. Może też ulec zmianie na skutek jednoosobowej decyzji Ewy Chodakowskiej.  

 

 

§ 4. Ogłoszenie wyników Konkursu.

 

1. Lista Laureatów Konkursu zostanie podana przez Ewę Chodakowską na jej FanPage’u na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagramie, a także może zostać zaprezentowany na stronie internetowej BEBIO oraz pozostałych fundatorów nagród.

 

2. Każdy Laureat Konkursu będzie miał prawo w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni na podać swoje dane Organizatorowi (na adres e-mail: missionbeachbody@bebio.pl) potrzebne do przekazania lub zrealizowania nagród (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr paszportu, adres zameldowania – w zależności, które miejsce, a tym samym nagrody, zostało mu przyznane).

 

 

§ 5. Zasady i warunki realizacji nagród.

 

1. Laureat Konkursu otrzyma nagrody opisane § 1 ust. 5 i 6 Regulaminu (powyżej).

 

2. Wobec konieczności podjęcia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z przekazaniem danej nagrody (w tym m.in. dla nabycia biletów lotniczych oraz pobytem w hotelu na Malediwach) Laureat Konkursu jest zobowiązany nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania informacji o tym, że dany Uczestnik został Laureatem Konkursu, jest zobowiązany potwierdzić możliwość przyjęcia nagród, a także wskazać wszelkie dane, dokumenty, itp., które będą żądane przez Organizatora w celu zapewnienia biletów lotniczych oraz pobytu w hotelu. Potwierdzenie możliwości przyjęcia nagród musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania (zameldowania), adres e-mail, PESEL, seria i numer paszportu – w zależności od tego, którą nagrodę wygrał Laureat Konkursu. 

 

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzach, ani na nagrody innego rodzaju. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne osoby. Nagrody nie mogą być odsprzedane lub w inny sposób zbyte, również nieodpłatnie.  

 

4. W przypadku braku potwierdzenia możliwości przyjęcia nagród lub braku podania wymaganych danych – w terminie opisanym w ust. 2 (powyżej), Laureat Konkursu traci prawo do nagród, i tym samym Komisja Konkursowa (Ewa Chodakowska) może wybrać inną osobę, jako Laureata Konkursu spośród Uczestników.

 

 

§ 6. Prawa autorskie.

 

1. Uczestnik poprzez umieszczenie danego posta stanowiącego zgłoszenie do Konkursu na swoim profilu na portalu Facebook wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz ilościowych do wszystkich utworów stanowiących dane zgłoszenie (post) do Konkursu, w tym do zdjęć, treści (tekstu) oraz wizerunku Uczestnika, na wszystkich znanych w dacie danego zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, a to w szczególności:

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

3) wprowadzanie do obrotu, w tym w szczególności poprzez użyczenie lub najem, zbywanie nieodpłatne lub odpłatne, w tym sprzedaż (dystrybucja) hurtowa i detaliczna, np. w sieci sprzedaży własnej i/lub obcej, w kraju i za granicą, nieograniczonej w czasie (np. poprzez sprzedaż płyt DVD również za pośrednictwem podmiotów trzecich, lub też poprzez odpłatne udostępnianie za pośrednictwem portali internetowych);

4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w tym z towarzyszeniem reklam, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS, itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

6) publiczne wykonanie;

7) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone, itp.);

8) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

9) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), itp.;

10) samodzielne decydowanie o ograniczeniu, wstrzymaniu lub zaprzestaniu produkcji, sprzedaży, reklamy, co nie powoduje żadnego ograniczenia nabytych przez autorskich praw majątkowych.

 

2. Uczestnik publikując dane zgłoszenie (post) na Konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia oraz treść (tekst) nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich oraz wizerunku osób, które znajdują się na zdjęciu i zostały wykonane samodzielnie przez Uczestnika, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.  

 

3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych z treścią opublikowanego postu (zgłoszenia) ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

 

4. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Po myśli art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą rozpoczęcia realizacji nagród wobec Laureata Konkursu, Organizator nabywa prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne, do postów stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od Laureatów Konkursu, a także do dokonywania opracowań postów oraz rozpowszechniania tych opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na polach eksploatacji opisanych w ust. 1 (powyżej).

 

5. Z tytułu przeniesienia praw, w tym m.in. autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne, do postów stanowiących zgłoszenia do Konkursu, które pochodzą od Laureatów Konkursu, o którym mowa w ust. 4 (powyżej), Laureatowi Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, a otrzymane w Konkursie nagrody wyczerpują w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu. 

 

6. Uczestnik upoważnia Organizatora do samodzielnego (tj. z wyłączeniem Uczestnika) decydowania o oznaczeniu i sposobie oznaczenia zdjęć lub innych utworów składających się na zgłoszenie (post) do Konkursu. 

 

7. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania zgłoszenia (postu) do Konkursu, w tym zawartych tam fotografii oraz treści (tekstu), na żadnym z pól eksploatacji wymienionych powyżej, a tym samym nie ma zastosowania zastosowanie art. 57 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), w tym w szczególności w ten sposób, że w przypadku nie przystąpienia do rozpowszechniania utworów przez Organizatora wyłączone jest prawo twórcy do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia oraz nie może domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy. 

 

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w szczególności Laureata Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. zwane dalej: „RODO”.

 

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 1 (powyżej), obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, oraz innych danych koniecznych dla nabycia biletów lotniczych dla Laureata Konkursu oraz jego pobytu w hotelu, tj. PESEL, seria i numer paszportu, dane adresowe, dane do korespondencji, w tym e-mail i nr telefonu, a także dane adresowe – zamieszkania (zameldowania).

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe.

 

1. Wykładnia Regulaminu należy do Organizatora.

 

2. W przypadku, gdy stwierdzono, że Uczestnik w trakcie trwania Konkursu postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagród. 

 

3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać Organizatorowi na jego adres na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator.

 

4. Organizator może w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, w tym do przedłużenia terminu trwania lub ogłoszenia Laureata Konkursu, o  czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych, gdzie będzie publikowany Regulamin, o ile nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie www.bebio.pl.

 

6. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej: www.bebio.pl, tj. w dniu 7.07.2019 r. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu „Wyzwanie Mission Beach Body”

 

Klauzula Informacyjna RODO

  

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Spółka „BEBIO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, KRS: 0000424933, NIP: 5252533572, REGON: 146181882, zwana dalej: „Administratorem”). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@bebio.pl.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o podstawy prawne i w autorskich praw majątkowych okresach wskazanych poniżej.

 

Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek, a w przypadku, gdy zostaniesz Laureatem Konkursu dodatkowo: adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, nr PESEL, seria i numer paszportu, adres zamieszkania/zameldowania. 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych: udział w Konkursie „Wyzwanie Mission Beach Body”, informacja o osobie Laureata Konkursu, a także realizacja nagród wobec Laureata Konkursu, w tym przesyłanie informacji organizacyjnych, wypełnienie obowiązków podatkowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom, jak również – w przypadku uzyskania dodatkowej Twojej zgody – przesyłanie informacji marketingowych (e-mail lub SMS).

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania Twoich danych osobowych: 

/1./ do dnia wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

/2./ na czas udziału w Konkursie, realizacja nagród, 

/3./ a także na czas realizacji roszczeń, tj. na czas nie dłużej niż 3 (trzech) lat od daty zakończenia realizacji nagród przez Laureata Konkursu, 

/4./ oraz do dnia upływu terminu przedawnienia w zakresie konieczności wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych, 

/5./ jak również przez czas wymagany z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,

/6./ dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w Konkursie jak i realizacji nagród.

Informujemy jednocześnie, iż niepodanie danych osobowych uniemożliwia zarówno udział w Konkursie, a także zawarcie umowy w przypadku Laureata Konkursu.

 

Jakie są źródła pozyskania Twoich danych osobowych?

Przetwarzane przez Administratora Twoje dane osobowe pochodzą od Ciebie.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora oraz fundatorom nagród w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych, a mianowicie odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem podczas organizacji Konkursu, w tym pozostali fundatorzy nagród, a także w trakcie realizacji nagród dotyczących tego Konkursu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Nadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

  

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

 
Brak zgody lub pierwsze odwiedziny - nie możemy targetować :(
  Array
(
)